Politika ISŘ společnosti EKOPRON-METAL s. r. o

Společnost EKOPRON-METAL s.r.o. je dlouhodobě zaměřena na výkup, zpracování a prodej kovového odpadu, zabezpečení komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství podniků.

Vedení společnosti předkládá POLITIKU ISŘ a vychází při tom:
- z dlouhodobých zkušeností v uplatňování zákonů o odpadech, životního prostředí a obchodního zákoníku
- z dlouhodobých zkušeností zpracování odpadů z železných a barevných kovů

Politika ISŘ představuje:

1/ rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady (zejména železné a barevné kovy)
21 zkvalitnění technického zařízení na likvidaci odpadu a nahrazování starých technologií novými
3/ zkvalitňování služeb v oblasti komplexního odpadového hospodářství - minimalizace neshodných služeb a snižování nákladů
4/ zabezpečovat maximální ochranu životního prostředí - sledovat legislativu, vyhovovat změnám v ní a přizpůsobovat se novým podmínkám legislativy, být šetrní k životnímu prostředí formou minimální spotřeby v čerpání neobnovitelných zdrojů

Vedení společnosti se zavazuje k podpoře Politiky ISŘ :
- politiku ISŘ ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů ISŘ,
- plánovat nezbytné zdroje pro splnění ISŘ - finanční a personální,
- vytvářet dobré podmínky všem pracovníkům ke splnění cílů ISŘ a organizovat seznámení všech pracovníků s Politikou a
Cíli ISŘ tak, aby jim byla jasná jejich úloha v ISŘ,
- v případě nesplněných cílů ISŘ iniciovat opatření k nápravě

Vedení společnosti k podpoře Politiky ISŘ od zaměstnanců OČEKÁVÁ:
- kvalitní výkon
- samostatnost při výkonu prováděných činností a úkonů,
- zdokonalovat se v ovládání nových zařízení, technologických postupů a měření,
- loajálnost ke společnosti a vedení,
- věnovat starostlivost svěřeným zařízením, přístrojům, nářadí a zamezit jejich ztrátám
- vstřícný, korektní a zodpovědný přístup k zákazníkům

Politiku jakosti a EMS projednalo vedení firmy dne: 6. ledna 2003
Poslední aktualizace provedena dne: 3. 10. 2016, přezkoumáno dne 2.3.2018